start toeval vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud
nederlands.nl: vrijwaring


Inzending en plaatsing
Met een inzending geeft een bezoeker de redactie van nederlands.nl toestemming voor publicatie op nederlands.nl.

Indien een bezoeker verlangt dat zijn of haar inzending van de website wordt verwijderd, zal de redactie van nederlands.nl binnen een redelijke termijn aan dit verzoek voldoen.

nederlands.nl behoudt zich het recht voor en is bevoegd tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden en/of reeds geplaatste informatie strijdig is met de wet, met de belangen van Internetgebruikers in het algemeen en die van nederlands.nl in het bijzonder, behoudt nederlands.nl zich het recht voor dergelijke informatie zonder verdere opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. Geweigerde en/of verwijderde informatie wordt zo spoedig mogelijk althans binnen een redelijke termijn vernietigd.

Meer in het bijzonder is de redactie van nederlands.nl bevoegd om naar eigen inschatting en inzicht inzendingen te plaatsen dan wel zonder verdere opgave van redenen te weigeren. Criteria die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
  • strijd met de wet, met de belangen van Internetgebruikers in het algemeen en die van nederlands.nl in het bijzonder;
  • partijpolitieke of commerciële kleuring;
  • plagiaten en vertalingen.
De redactie van nederlands.nl kan nimmer worden verplicht aangeboden inzendingen te publiceren. Aangeboden inzendingen die niet worden geplaatst zullen zo spoedig mogelijk worden vernietigd.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van publicatie.

Copyright
Op alle door nederlands.nl verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van nederlands.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in nederlands.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van nederlands.nl, ook niet via een eigen netwerk.

Het persoonlijk auteursrecht op de inzendingen berust en blijft berusten bij de betreffende auteurs.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie van nederlands.nl aan de samenstelling van nederlands.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op nederlands.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Door plaatsing van een inzending onderschrijft de redactie van nederlands.nl geen ideeŽn, suggesties of meningen die door auteurs worden verkondigd.

De uitgever, redactie en medewerkers van nederlands.nl alsmede de met nederlands.nl samenwerkende bedrijven sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van nederlands.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om nederlands.nl te kunnen raadplegen, zelfs indien dat verlies van data en gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.

De uitgever, redactie en medewerkers van nederlands.nl alsmede de met nederlands.nl samenwerkende bedrijven zijn eveneens niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van nederlands.nl is verkregen, zelfs indien dat verlies van data en gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft.

De redactie van nederlands.nl behoudt zich het recht voor om voor haar moverende redenen en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de website. Zij is nimmer verplicht, noch vooraf noch achteraf, derden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

Privacy
nederlands.nl verklaart de gegevens en informatie verkregen van haar bezoekers niet aan derden ter beschikking te stellen, behoudens het geval dat dit noodzakelijk is in verband met de koop van een produkt op deze site door een bezoeker. nederlands.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en de overige geldende privacyregels en reglementen.

Links
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via nederlands.nl een externe link is opgenomen naar zijn site, zal nederlands.nl met deze eigenaar in overleg treden en desgevraagd de betreffende link binnen een redelijke termijn verwijderen.

Slot
Naast deze voorwaarden kunnen andere algemene (leverings-)voorwaarden door nederlands.nl worden gehanteerd.


Versie 1.1 24-09-2001